Księgowość – Praktyki

Księgowość - Praktyki

Zrób praktyki z zakresu księgowości w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu księgowości swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy planowania i kontroli)
• zapoznanie się zasadami przepływu informacji i dokumentacji księgowej w ramach organizacji
• zapoznanie się z zasadami archiwizacji dokumentacji księgowej z zastrzeżeniem ochrony danych osobowych
• zapoznanie się z formami rozliczeń pieniężnych z kontrahentami jednostki organizacyjnej
• zapoznanie się z metodami amortyzacji środków trwałych stosowanymi w jednostce organizacyjnej
• nabycie umiejętności praktycznych sporządzania dokumentów obrotu pieniężnego i innych dowodów księgowych
• nabycie umiejętności praktycznych obliczania kwoty rocznego odpisu amortyzacji wybranych środków trwałych
• nabycie umiejętności rozróżniania dowodów potwierdzających operacje gospodarcze i zakwalifikowanie ich do ujęcia w księgach rachunkowych
• zapoznanie się z planem i dokumentacją inwentaryzacji
• sporządzanie dokumentów obrotu pieniężnego i innych dowodów księgowych
• kontrola wstępna dowodów księgowych
• odczytywanie zdarzeń gospodarczych z dowodów księgowych
• określanie okresu przechowywania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących w organizacji
• określanie podstawowych wymogów dotyczących ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera
• obsługa programów komputerowych do księgowania operacji gospodarczych stosowanych w organizacji
• obliczanie kwoty rocznego odpisu amortyzacji wybranych środków trwałych

• księgowanie wybranych operacji gospodarczych na podstawie dowodów źródłowych w programie finansowo – księgowym
• wykonywanie innych zleconych czynności z zakresu rachunkowości

Wymagania:
• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h
• status studenta (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość oraz pokrewne) – przy praktykach uczelnianych
• znajomość pakietu MS Office
• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej
• zaangażowanie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy
• wysoka kultura osobista
• gotowość do nauki nowych rzeczy
• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości

Brak możliwości komentowania.