Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

 1. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z);
 2. drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);
 3. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
 4. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
 5. introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);
 6. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 7. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
 8. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
 9. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9.);
 10. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
 11. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
 12. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
 13. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
 14. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 15. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
 16. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
 17. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 18. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3.);
 19. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 20. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
 21. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
 22. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
 23. sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z);
 24. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
 25. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);
 26. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B);
 27. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń preferencyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
 28. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
 29. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
 30. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
 31. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
 32. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
 33. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
 34. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7);
 35. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z);
 36. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
 37. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);
 38. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 39. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
 40. ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
 41. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);
 42. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
 43. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
 44. wydawania książek (PKD 58.11.Z);
 45. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
 46. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
 47. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 48. pozostała działalność wydawnicza  (PKD 58.19.Z);
 49. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
 50. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
 51. działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 52. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
 53. działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.);
 54. działalność związana z projekcja filmów (PKD 59.14.Z);
 55. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
 56. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
 57. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostepnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
 58. projektowanie i programowanie stron internetowych (PKD 62.01.Z);
 59. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 60. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 61. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
 62. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 63. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
 64. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 65. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 66. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
 67. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
 68. działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
 69. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 70. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 71. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 72. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 73. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 74. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 75. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
 76. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
 77. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
 78. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
 79. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 80. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
 81. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD 74.90.Z);
 82. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
 83. działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
 84. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
 85. działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
 86. działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
 87. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
 88. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
 89. działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
 90. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
 91. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.Z);
 92. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z);
 93. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 94. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 95. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
 96. nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
 97. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 98. działalność wspomagająca edukacje (PKD 85.60.Z);
 99. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
 100. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
 101. opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
 102. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 103. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
 104. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
 105. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
 106. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

 107. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
 108. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
 109. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
 110. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);

Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja prowadzi działalność bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów lub innych podmiotów.

Zarząd Fundacji powołuje dyrektora zakładu Fundacji, lub skład zarządu spółki powołanej przez Fundację.

Decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia oraz decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Rada Fundacji.

 

Brak możliwości komentowania.