Statut fundacji

 • Postanowienia ogólne
 • § 1

  • Fundacja pod nazwą „FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU – GŁOS MŁODYCH” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Józefa Protasewicza
   zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sławomira Łakomego w kancelarii notarialnej w Murowanej Goślinie , ul. Powstańców Wielkopolskich 9 , w dniu 16 września 2009
   roku Numer Repetytorium.3676/2009 – działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
  • Fundacja posiada osobowość prawną.
  • Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

  § 2

  • Fundacja może używać swojej nazwy w tłumaczeniach w wybranych językach obcych.
  • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

  § 3

  • Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

  § 4

  • Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, a także inne instytucje w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.
  • Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 5

  • Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań
 • Cele i zasady działania Fundacji
 • § 6

  • Celami Fundacji są:
   • Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz ich upowszechnianie.
   • Wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
   • Działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
   • Zwiększenie aktywności obywateli i wzmocnienie roli organizacji pozarządowych.
   • Podejmowanie wszelkiej działalności służącej aktywizacji młodzieży, a w szczególności społeczności akademickich.
   • Propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym.
   • Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych.
   • Pomoc edukacyjna dla dzieci niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych.
   • Obrona swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.
   • Wspieranie przedsięwzięć dotyczących edukacji prawnej i obywatelskiej.
   • Działania na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.
   • Upowszechnianie wiedzy i metod społecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidualnych przed wszelkimi formami nadużyć ze strony władzy.
   • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
   • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
   • Organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.
   • Rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
   • Upowszechnianie najnowszych technik nauczania.
   • Wspieranie naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski.
   • Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
   • Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska.
   • Inicjowanie i wspieranie programów rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.
   • Upowszechnianie w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy.
   • Upowszechnianie świadomości o konieczności stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.
   • Działalność wspomagająca rozwój kultury i sztuki.
   • Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia.
   • Pomoc materialna i rzeczowa osobom utalentowanym artystycznie znajdującym się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków rozwoju ich talentów.
   • Promocja młodych artystów i twórców różnych dziedzin kultury.
   • Promocja i wspierania młodych kuratorów i krytyków sztuki.
   • Promocja nowych zjawisk w kulturze.
   • Integracja środowisk twórczych.
   • Integracja sztuki i nauk humanistycznych.
   • Budzenie wrażliwości na tematy społeczne i kulturalne.
   • Promocja i popularyzacja kultury i sztuki współczesnej w Polsce i na świecie.
   • Upowszechnianie i prezentacja polskiej kultury za granicą.

  § 7

  • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
   • Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
   • Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.
   • Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.
   • Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, koncerty i inne.
   • Organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
   • Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
   • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
   • Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.
   • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
   • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
   • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
   • Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
   • Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.
   • Organizację i prowadzenie zajęć terapeutycznych, arteterapii, warsztatów artystycznych.
   • Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.
   • Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.
   • Organizowanie wystaw, wernisaży, przedstawień i projektów artystycznych i Polsce i na świecie.
   • Edukację dzieci i młodzieży w zakresie sztuki współczesnej i innych obszarów kultury.
   • Fundowanie stypendiów dla młodych artystów i kuratorów dla dzieci szczególnie uzdolnionych, dla osób z biednych rodzin o wybitnych osiągnięciach w nauce.
   • Działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury.
   • Prowadzenie portalu internetowego z informacjami o naszych projektach i realizacjach, edukacji w Polsce i na świecie.
   • Prowadzenie serwisu internetowego umożliwiającego dzieciom niewidomym i słabowidzącym darmowy dostęp do lektur szkolnych i pomocy naukowych w wersji audio.
   • Prowadzenie serwisu internetowego służącego prezentacji i promocji twórczości młodych twórców.
   • Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.
   • Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji wybranych projektów.

  § 8

  • Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

  § 9

  • W swojej działalności Fundacja jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych; nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.
 • Działalność gospodarcza
 • § 10

  • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
   • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z);
   • drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);
   • pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
   • działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
   • introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);
   • reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
   • produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
   • obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
   • produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9.);
   • wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
   • dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
   • handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
   • odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
   • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
   • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
   • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
   • wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
   • wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3.);
   • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
   • działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
   • działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
   • działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
   • sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z);
   • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
   • sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);
   • sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B);
   • sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń preferencyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
   • sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
   • sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
   • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
   • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
   • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
   • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
   • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7);
   • sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z);
   • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
   • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);
   • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
   • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
   • ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
   • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);
   • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
   • przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
   • wydawania książek (PKD 58.11.Z);
   • wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
   • wydawania książek (PKD 58.11.Z);
   • wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
   • wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
   • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
   • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
   • działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
   • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
   • działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
   • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
   • działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.);
   • działalność związana z projekcja filmów (PKD 59.14.Z);
   • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
   • nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
   • nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostepnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
   • projektowanie i programowanie stron internetowych (PKD 62.01.Z);
   • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
   • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
   • działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
   • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
   • działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
   • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
   • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
   • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
   • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
   • działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
   • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
   • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
   • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
   • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
   • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
   • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
   • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
   • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
   • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
   • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
    mediach (PKD 73.12.D);
   • badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
   • działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
   • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    (PKD 74.90.Z);
   • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
   • działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
   • pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
   • działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
   • działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
   • działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
   • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
   • działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
   • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
   • działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.Z);
   • działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z);
   • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
   • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
   • pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
   • nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
   • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
   • działalność wspomagająca edukacje (PKD 85.60.Z);
   • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
   • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
   • opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
   • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
   • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
   • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
   • artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
   • działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
   • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
   • działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
   • działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
   • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);

  § 11

  • Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 9 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

  § 12

  • Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

  § 13

  • Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 14

  • Fundacja prowadzi działalność bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów lub innych podmiotów.

  § 15

  • Zarząd Fundacji powołuje dyrektora zakładu Fundacji, lub skład zarządu spółki powołanej przez Fundację.

  § 16

  • Decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia oraz decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Rada Fundacji.
 • Majątek i dochody Fundacji
 • § 17

  • Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski .

  § 18

  • Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
   • funduszu założycielskiego;
   • środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
   • darowizn, spadki, spadków, zapisów i innego nieodpłatnego przysporzenia;
   • dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych;
   • dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
   • odsetek i depozytów bankowych oraz z majątku ruchomego i nieruchomego;
   • działalności gospodarczej;
   • innych działań prawnie dopuszczalnych.

  § 19

  • Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
   • Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
   • Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
   • Z dochodów określonych w § 17 pkt. 3 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
   • Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Fundator, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.
 • Władze Fundacji
 • § 20

  • Organami fundacji są:
   • Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
   • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 • Rada Fundacji
 • § 21

  • Organami fundacji są:
   • Rada Fundacji składa się od 1 do 5 członków.
   • W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą:
    • fundator, który sprawuje swoją funkcję dożywotnio i nie może być z tej funkcji usunięty.
    • inni ofiarodawcy wskazani przez Fundatora
    • inne osoby wskazane przez Fundatora.
   • Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
   • Przewodniczącym Rady jest Fundator, Wiceprzewodniczącym osoba wskazana przez Fundatora.
   • Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
    • śmierci
    • złożenia rezygnacji
    • sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
    • odwołania przez Przewodniczącego Rady
    • odwołania zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6 i 7.
   • Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w ust. 5 pkt a-d okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady.
   • Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 6 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji lub Fundator. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zwierać uzasadnienie.
   • Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji lub Fundator. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne.
   • Wnioski, o których mowa powyżej są składne do Zarządu Fundacji. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Przewodniczący nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata.
   • Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny, za które nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji do wykonywania określonych zadań.

  § 22

  • Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  • Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Przewodniczącego.
  • Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.

  § 23

  • Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
  • Z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu, uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.

  § 24

  • Rada Fundacji:
   • Ustala kierunki i formy działalności Fundacji,
   • Podejmuje decyzje o podjęciu bądź zaniechaniu prowadzenia form działalności gospodarczej,
   • Powołuje i odwołuje członków Zarządu,
   • Bada bilans i roczne sprawozdanie Zarządu Fundacji i udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium,
   • Bada prawidłowość wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji oraz zatwierdza uchwały Zarządu w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej wartość określoną w Regulaminie Zarządu,
   • Podejmuje decyzje o połączeniu z inną Fundacją lub przystąpieniu do spółki,
   • Zatwierdza system wynagradzania Zarządu i likwidatora Fundacji,
   • Zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
   • Decyduje o trybie i warunkach nadawania honorowych stanowisk, tytułów i odznaczeń w imieniu Fundacji,
   • Ustala kierunkowe wytyczne dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
   • Zatwierdzanie czynności skutkujących rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 10.000 złotych.

  § 25

  • Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
   • tworzenia ciał pomocniczych i doradczych, nie mających statusu organów Fundacji.
   • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji;
   • tworzenia ciał pomocniczych i doradczych, nie mających statusu organów Fundacji.

  § 26

  • Opinie Rady Fundacji lub Przewodniczącego Rady są wiążące dla Zarządu.
  • Zarząd Fundacji

  § 27

  • Zarząd Fundacji liczy od 2 do 10 osób.
  • Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada.
  • Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za realizację jej celów statutowych.
  • Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, bezpośrednio podległym Radzie, działającym na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Radę.
  • Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji z wyłączeniem pkt 1 niniejszego §, ze wskazaniem funkcji w Zarządzie.
  • Członkostwo w Zarządzie ma charakter społeczny, za które nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji do wykonywania określonych zadań.

  § 28

  • Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

  § 29

  • Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
   • rezygnacji
   • odwołania przez Radę Fundacji
   • śmierci.

  § 30

  • Obowiązki i uprawnienia Zarządu Fundacji:
   • Reprezentuje Fundację na zewnątrz,
   • Koordynuje działania w celu realizacji celów statutowych Fundacji,
   • Zobowiązany jest do przestrzegania decyzji Rady Fundacji,
   • Prowadzi działalność gospodarczą Fundacji,
   • Przedstawia do zatwierdzenia Radzie i realizuje plany działalności bieżącej,
   • Zatrudnia pracowników Fundacji,
   • Sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji,
   • Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje,
   • Zarządza majątkiem Fundacji.

  § 31

  • Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu łącznie.
  • Zarząd jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Rady Fundacji lub Fundatora przed dokonaniem rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000 złotych.

  § 32

  • Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
  • O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
  • Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

  § 33

  • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze względu na odległe miejsca zamieszkania i ograniczenia czasowe.
 • Zmiana Statutu
 • § 34

  • Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

  § 35

  • Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

  § 36

  • Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

  § 37

  • Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

  § 38

  • Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
 • Postanowienia końcowe
 • § 39

  • W przypadku śmierci Fundatora, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia go praw publicznych, wszelkie kompetencje Fundatora przechodzą, z mocy Statutu, na Pełnomocnika Fundatora. Pełnomocnika tego dany Fundator powołuje w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.
  • Pełnomocnik może być przez Fundatora w każdej chwili odwołany, o czym Fundator pisemnie informuje Zarząd. Pełnomocnik może również w każdej chwili złożyć pisemne oświadczenie Fundatorowi o zrzeczeniu się swojej funkcji. Po śmierci Fundatora Pełnomocnik Fundatora może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza a także powołać na swojej miejsce innego Pełnomocnika Fundatora.

  § 40

  • Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Brak możliwości komentowania.