Manifest

GŁOS MŁODYCH
FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU

O FUNDACJI

Fundacja na rzecz promocji i rozwoju- Głos Młodych, ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 16 września 2009 roku. Jest Fundacją powstałą z myślą o promocji i rozwoju.

Założenia realizowane są poprzez organizację pomocy materialnej osobom utalentowanym, promocję młodych artystów i naukowców, wspieranie edukacji dzieci niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych, a także wspieranie wszelkich ośrodków badawczych i rozwojowych, proekologicznych oraz upowszechnianie ochrony praw i wolności człowieka.

Każdy z nas wie jak bardzo ważny jest rozwój i promocja talentów. Z naszej strony zapewniać będziemy naszym podopiecznym pomoc materialną i merytoryczną.

photo1photo2photo3photo4

Projekty Fundacji mają na celu stworzenia najlepszego programu promocji artystów oraz młodych naukowców jak również programów wspierających rozwój gospodarczy Polski. Efektem jaki chcemy osiągnąć jest:

 • powstanie nowych grup społeczności i artystów z dziedziny kultury
 • budowanie nowego potencjału innowacyjnego opartego na nauce
 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych
 • powszechność wiedzy dotycząca przedsiębiorczości
 • zdobycie wiedzy w specjalistycznych dziedzinach jak: menedżerskim, informatycznym, turystycznym, językowym, ekologicznym.

Poprzez swoją działalność pragniemy podnosić kwalifikacje Polaków jednocześnie prowadząc do zwiększenia rozwoju poszczególnych regionów. Fundacja popiera, realizuje i upowszechnia wszelkie inicjatywy kulturalne, edukacyjne oraz społeczne. Propagujemy przedsiębiorczość i działania wspomagające rozwój gospodarczy. Inicjujemy i wspieramy programy rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.

UWAGA! W naszej Fundacji nie ma ograniczeń wiekowych

Celem fundacji jest:

  1. Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz ich upowszechnianie, poprzez:
   • pomoc materialna i rzeczowa osobom utalentowanym artystycznie
   • promocja młodych artystów i twórców różnych dziedzin kultury.
   • promocja nowych zjawisk w kulturze.
   • integracja środowisk twórczych, sztuki i nauk humanistycznych.
   • budzenie wrażliwości na tematy społeczne i kulturalne.
   • promocja i popularyzacja kultury i sztuki współczesnej w Polsce i na świecie.
  2. Nasze projekty kierujemy do:
   • artystów
   • uczniów i studentów
   • absolwentów
   • naukowców
   • doktorantów
   • pracowników naukowo – dydaktycznych
   • menagerów
   • osób, które mają innowacyjne i nietuzinkowe pomysły
  1. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez:
   • zwiększenie aktywności obywateli i wzmocnienie roli organizacji pozarządowych.
   • podejmowanie wszelkiej działalności służącej aktywizacji młodzieży, a w szczególności społeczności akademickich.
   • propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym.
   • wspieranie przedsięwzięć dotyczących edukacji prawnej i obywatelskiej poprzez działania na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.
   • obronę swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.
  2. Upowszechnianie wiedzy i metod społecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidualnych przed wszelkimi formami nadużyć ze strony władzy.
  3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, upowszechnianie najnowszych technik nauczania oraz wspieranie naukowców i zespoły badawcze – pracujące w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski.
 1. Ponadto…
  • Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego.
  • Organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.
  • Rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
  • Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
  • Upowszechnianie w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy.
  • Wyrównywanie szans i pomoc grupom społecznie słabszych lub upośledzonych.

Brak możliwości komentowania.