O fundacji

Statut “Fundacji na rzecz promocji i rozwoju – Głos Młodych” ustanowiony został aktem notarialnym w dniu 16 września 2009 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmującą się promowaniem i wspieraniem osób uzdolnionych artystycznie oraz naukowo. Stawia sobie za cel wspomaganie materialne i merytoryczne osób utalentowanych, tak, aby stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju. Ponadto organizacja wspiera edukację dzieci niepełnosprawnych, a także wspiera ośrodki badawczo-rozwojowe. Ma ona również na celu promowanie Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej.

Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się również:

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych
 • Aktywizacja młodzieży, a zwłaszcza społeczności akademickich
 • Zachęcanie do rozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Promowanie młodych artystów, wspieranie kuratorów i krytyków sztuki
 • Popularyzacja polskiej kultury i sztuki za granicą
 • Integrowanie środowisk twórczych
 • Wspieranie projektów proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska
 • Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka
 • Działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego
 • Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez programy, konferencje, szkolenia oraz konkretne projekty (patrz zakładka “Projekty“).

 

Brak możliwości komentowania