Cele i zasady działania

Celami Fundacji są:

 • Wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Wspieranie przedsięwzięć dotyczących edukacji prawnej i obywatelskiej.
 • Wspieranie naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski.
 • Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
 • Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz ich upowszechnianie.
 • Działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zwiększenie aktywności obywateli i wzmocnienie roli organizacji pozarządowych.
 • 5.Podejmowanie wszelkiej działalności służącej aktywizacji młodzieży, a w szczególności społeczności akademickich.
 • Propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym.
 • Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych.
 • Obrona swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.
photo1
 • Upowszechnianie wiedzy i metod społecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidualnych przed wszelkimi formami nadużyć ze strony władzy.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.
 • Rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
 • Upowszechnianie najnowszych technik nauczania.
 • Promocja nowych zjawisk w kulturze.
 • Promocja i popularyzacja kultury i sztuki współczesnej w Polsce i na świecie.
 • Promocja młodych artystów i twórców różnych dziedzin kultury.
 • Promocja i wspierania młodych kuratorów i krytyków sztuki.
photo1photo2photo3photo4
 • Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska.
 • Inicjowanie i wspieranie programów rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.
 • Upowszechnianie w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy.
 • Upowszechnianie świadomości o konieczności stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Działalność wspomagająca rozwój kultury i sztuki.
 • Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia.
photo1
 • Integracja środowisk twórczych.
 • Integracja sztuki i nauk humanistycznych.
 • Budzenie wrażliwości na tematy społeczne i kulturalne.
 • Upowszechnianie i prezentacja polskiej kultury za granicą.
 • Pomoc edukacyjna dla dzieci niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych.
 • Pomoc materialna i rzeczowa osobom utalentowanym artystycznie znajdującym się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków rozwoju ich talentów.
 • Działania na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.
 • Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
 • Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 • Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.
  photo1
 • Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, koncerty i inne.
 • Organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
 • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 • Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
photo1
  • Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.
  • Organizację i prowadzenie zajęć terapeutycznych, arteterapii, warsztatów artystycznych.
  • Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.
  • Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.
  • Organizowanie wystaw, wernisaży, przedstawień i projektów artystycznych i Polsce i na świecie.
  • Edukację dzieci i młodzieży w zakresie sztuki współczesnej i innych obszarów kultury.
  • Fundowanie stypendiów dla młodych artystów i kuratorów dla dzieci szczególnie uzdolnionych, dla osób z biednych rodzin o wybitnych osiągnięciach w nauce.
  • Działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury.
  • Prowadzenie portalu internetowego z informacjami o naszych projektach i realizacjach, edukacji w Polsce i na świecie.
  • Prowadzenie serwisu internetowego umożliwiającego dzieciom niewidomym i słabowidzącym darmowy dostęp do lektur szkolnych i pomocy naukowych w wersji audio.
photo1
photo2
photo3
photo4
 • Prowadzenie serwisu internetowego służącego prezentacji i promocji twórczości młodych twórców.
 • Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.
 • Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji wybranych projektów.

 
 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

photo1

W swojej działalności Fundacja jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych; nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.

 

Brak możliwości komentowania.