Zarządzanie – Praktyki

Zarządzanie - Praktyki

Zrób praktyki z zakresu zarządzania i zarządzania  w bizenesie w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu zarządzania/ zarządzania w biznesie swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z procesem zarządzania i zasadami funkcjonowania organizacji (forma
prawna, struktura organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji,
procedury, procesy planowania i kontroli)
• nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania poprzez
obserwację i współuczestnictwo w realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem
problemów praktycznych w tym obszarze
• zapoznanie się z aspektami etycznymi środowiska pracy, w szczególności,
odpowiedzialnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych, dyscypliną,
funkcjonowaniem hierarchii organizacyjnej oraz zachowań organizacyjnych
• rozwój umiejętności pracy w zespole, jak i na samodzielnym stanowisku
• rozwój umiejętności efektywnego komunikowania się, negocjowania i współpracy z
osobami z różnych środowisk
• rozwój umiejętności organizatorskich
• rozwój umiejętności poznawczych (analiza, synteza, krytyczna ocena i inne)
• udział w projektach rozwojowych z zakresu zarządzania
• utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami
• współuczestnictwo w kreowaniu i realizacji projektów organizacji uwzględniając różne
aspekty m.in. prawne, ekologiczne
• sporządzanie ofert czy dokumentów takich jak Statut
• nadzór nad realizacją umów i projektów
• wspieranie działań poszczególnych działów organizacji oraz przyjmowanie różnych ról w
grupach (wykonawca, organizator, kierownik)
• rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z
funkcjonowaniem i procesem zarządzania: planowaniem, organizowaniem,
motywowaniem, kontrolą i koordynacją – raportowanie działań
• ocenianie wpływu otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz proponowanie
kolejnych działań organizacji
• pozyskiwanie, analizowanie i ewidencja materiałów źródłowych z różnych działów
organizacji i formułowanie na ich podstawie wniosków
• budowanie pozytywnego wizerunku organizacji za pomocą social mediów i e-mail
• kontakt e-mailowy i telefoniczny z klientami
• wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu zarządzania

Wymagania:
• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h
• status studenta (preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie w biznesie, prawo, prawo
w biznesie i pokrewne) – przy praktykach uczelnianych
• znajomość pakietu MS Office
• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej
• wysoka kultura osobista
• gotowość do nauki nowych rzeczy
• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania

Brak możliwości komentowania