Stosunki Międzynarodowe – Praktyki

Stosunki Międzynarodowe - Praktyki

Zrób praktyki z zakresu stosunków międzynarodowych w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu stosunków międzynarodowych swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura
organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy
planowania i kontroli)
• zapoznanie się zasadami przepływu informacji i dokumentacji w ramach organizacji
• zdobycie wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych, ekonomicznych, związanych z bezpieczeństwem, ekologicznych,
kulturalnych) działających w środowisku międzynarodowym
• zdobycie wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
• zapoznanie się z zasadami i formami współpracy zagranicznej organizacji lub ich działalności
na rzecz propagowania i rozwoju działań transgranicznych.
• poznanie podstawowych metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych,
pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne działające w środowisku
międzynarodowym oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
• zdobycie wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych)
organizujących struktury i instytucje społeczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych i
rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach
działania
• zdobycie wiedzy o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych działających w
środowisku międzynarodowym oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
• poznanie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji i jej uwarunkowań
międzynarodowych
• interpretowanie zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w
obszarze stosunków międzynarodowych
• analizowanie i interpretacja statystyk z różnych dziedzin stosunków międzynarodowych
• prognozowanie procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych,
ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w dziedzinie stosunków
międzynarodowych
• interpretowanie norm i reguł (prawnych, zawodowych, moralnych) w celu rozwiązania
konkretnego problemu z dziedziny stosunków międzynarodowych
• przygotowywanie opracowań, prezentacji, analiz dotyczących zjawisk i organizacji
międzynarodowych
• przygotowywanie planów współpracy organizacji z instytucjami międzynarodowymi lub
obcokrajowcami
• kontakt telefoniczny i e-mailowy z interesariuszami i organizacjami działającymi na arenie
międzynarodowej
• wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu stosunków międzynarodowych

Wymagania:
• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h
• status studenta (preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki
gospodarcze oraz pokrewne) – przy praktykach uczelnianych
• znajomość pakietu MS Office
• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej
• zaangażowanie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy
• wysoka kultura osobista
• gotowość do nauki nowych rzeczy
• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych

Brak możliwości komentowania