Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

1. Porozumienia uczelniane i praktyki

Kontynuacja porozumienia  w sprawie organizacji studenckich staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Od studenta do specjalisty IT – program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI” z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

Kontynuacja porozumienia z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – 41–200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43 – porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Kontynuacja organizacji praktyk : dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” wykonała w ramach praktyk nieodpłatnie strony internetowe- ok 25. Praktykanci mogli nabyć praktycznej wiedzy z zakresu; programowania w różnych technologiach, grafiki, coopywritingu, marketingu i na innych płaszczyznach.

2. Rozpoczęcie przebudowy e-magnes.pl – portalu ludzi młodych

Portal Magnes to jeden z projektów którego wydawcą jest Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” oraz Józef Protasewicz. Młodzież uczestnicząca w programach magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty i staje się ich menedżerami.

3. Rozpoczęcie prac na Portalu „Głos Wschodu”. Portal powstaje z inicjatywy coraz większej grupy studentów ze wschodu studiujących na polskich uczelniach.

Portal „Głos Wschodu” będzie  źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. „Głos Wschodu” to nazwa najnowszego projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ” Głos Młodych” oraz towarzyszący mu portal internetowy www.gloswschodu.pl , który w chwili obecnej jest ciągle rozbudowywany.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zacieśnienie współpracy z takimi państwami jak:

·        Armenia,

·        Azerbejdżan,

·        Białoruś,

·        Gruzja,

·        Mołdawia,

·        Turkmenistan,

·        Rosja

·        Ukraina,

·        Tadżykistan,

·        Kazachstan,

·        Uzbekistan,

·        Mongolia,

poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń w konkretnych dziedzinach, a szczególnie: polityki, gospodarki, kultury, nauki, turystyki, biznesu.

Kolejnym ważnym celem jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego  oraz rozwijanie międzynarodowego partnerstwa i dialogu młodych ludzi…

Projekt “Głos Wschodu” na tym etapie – jest projektem społecznym.

Portal „Głos Wschodu” jest źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich.

Będzie  dostarczyć informację o najświeższych wydarzeniach w danych państwach z zakresu polityki, biznesu, turystyce, studiach, nauce i technice, kulturze i sporcie;

Polityka, Gospodarka, Społeczeństwo – Naszym zadaniem jest umożliwienie Wam czynnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ideą tego przedsięwzięcia jest działanie w interesie młodego pokolenia, mówienie głośno o jego potrzebach i problemach.

Celem portalu jest:

  1. Wolności obywatelskie w państwie prawa
  • wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;
  • poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
  • wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;
  • uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.
  1. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji
  • zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji

demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja obywatelska;

  • wsparcie liderów transformacji systemowej.

III. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

  • wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;
  • wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

4. Portal Głos wschodu – biznes.

Portal Głos Wschodu biznes- stworzyliśmy z myślą o dynamicznie rozwijających się firmach z krajów postsowieckich oraz zachodnich , które chcą zaistnieć ze swoimi produktami bądź usługami na rynkach wzajemnych. Naszą grupą docelową są  przedsiębiorcy.

Od samego początku naszą misją będzie dostarczanie ważnych i praktycznych informacji, pomocnych w rozwijaniu działalności eksportowej, dotyczących nie tylko specyfiki prowadzenia biznesu na poszczególnych rynkach zagranicznych, ale też w sposób szeroki poruszających tematykę budowania skutecznych strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Nasz portal w przyszłości – to jedno z największych kompendiów wiedzy na temat szeroko pojętego zarządzania firmą, HR, marketingu, logistyki i handlu zagranicznego w  Internecie.

Brak możliwości komentowania.