Sprawozdanie merytoryczne 2011 

Sprawozdanie merytoryczne 2011 

1.Warsztaty filologiczno-dziennikarskie wielojęzyczne –

Ten projekt jest skierowany do osób, które chciałyby w przyszłości pracować jako tłumacze bądź korespondenci polskich mediów za granicą lub zagranicznych mediów w Polsce. To tu właśnie nadarza  się możliwość odbycia profesjonalnych praktyk uczelnianych różnych filologii.

2. Warsztaty dziennikarskie on-line połączone ze spotkaniami –

Teksty przesyłane do redakcji są publikowane na  portalu E-Magnes.pl

Warsztaty /praktyki/ dziennikarskie będą miały ciągły charakter, a efekty ich pracy widoczne będą na portalu E-Magnes.pl

Naszym celem jest wyszukiwanie silnie zmotywowanych osób z całej Polski, które chcą zweryfikować swoją wiedzę w praktyce. Młodzież uczestnicząca w  programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty.

Fundacja zorganizowała praktyki w dziedzinie: dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeń, grafiki, programowania oraz używania technologii, komunikacji interpersonalnej, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

3. Zainicjowanie powstania Portalu „Głos Wschodu” –

Portal powstaje z inicjatywy coraz większej grupy studentów ze wschodu studiujących na polskich uczelniach. Portal „Głos Wschodu” będzie  źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. Opracowywane są cele  portalu.

4. Rozpoczęcie projektu szkoły młodych elit politycznych –

Zasadniczym punktem wyjścia dla projektu jest  zainteresowanie młodych ludzi polityką.

Współczesna młodzież  stroni od zainteresowania polityką, życiem społecznym. Brakuje jej chęci do angażowania się w życie inne niż te które wymaga poświecenia się.  Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga odpowiednich predyspozycji i talentu lecz również warsztatu praktycznego

Naszym celem było stworzenie projektu promującego zdobycie praktycznego doświadczenia w polityce poprzez młodzież. . Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i  środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak:  mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminacje

5. Organizacja wydarzenia artystycznego

Organizacja wydarzenia artystycznego pod nazwą   „Musical w Poznaniu”, i „Silna Młodzież” – Cykliczne wydarzenia artystyczne realizowane z Domami Kultury, Ośrodkami Kulturalnymi, Świetlicami. Pomysł  był skierowany dla młodzieży jako alternatywa dla nudy i niemądrych, nastoletnich pomysłów. Projekt własny fundacji i z własnych środków .

6. „Spotkania ze Wschodem: Realia Krajów Partnerstwa Wschodniego” –

Celem spotkania było zacieśnienie więzi i pogłębienie integracji pomiędzy wymienionymi krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego oraz państwami UE. Polska wydaje się być naturalnym pośrednikiem pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Na każdym spotkaniu dwóch prelegentów miał około 90 minut na przedstawienie omawianego tematu. Każdy dzień warsztatów/wykładów był poświęcony jednemu z państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Oto lista spotkań:

  1. 09. 2011 – Gruzja
  2. 10. 2011 – Mołdawia
  3. 11. 2011 – Białoruś
  4. 12. 2011 – Ukraina

Prelegentami są specjaliści, pasjonaci oraz obywatele państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. W szerszym kontekście rezultatem jest obalenie negatywnych stereotypów dotyczących tych państw oraz wzbudzenie zainteresowania ich kulturą, co w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli na zacieśnienie więzi pomiędzy społeczeństwami.

8. Początek rozbudowy portalu e-magnes.pl –

Portal E-Magnes to jeden z projektów którego wydawcą jest Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” pod kierownictwem Józefa Protasewicza. Młodzież uczestnicząca w programach E-Magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty. Uczy się nabierając doświadczenia

9. Współpraca z Fundacja Razem – człowiek najlepszą inwestycją.

Współpraca z Fundacja  Razem – człowiek najlepszą inwestycją.  Była realizowana poprzez przyjęcie kilku stażystów w celu realizacji zadań objętych projektem w Fundacji Razem.  Zadanie wykonano ze środków własnych Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”.

10. Powstanie Internetowego Radia Ludzi Młodych –

 Radio realizowało swoje audycje w ramach portalu e-magnes.pl .

 

Brak możliwości komentowania.