Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie 2017

Kontynuacja porozumienia  w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

Kontynuacja porozumienia z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – 41–200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43 – porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Organizacja praktyk studenckich z :

·        Uniwersytet Adama Mickiewicza,

·        Uniwersytet Ekonomiczny,

·        Wyższa Szkoła Bankowa,

·        Politechnika Poznańska,

·        Politechnika Wrocławska,

·        Politechnika Łódzka,

·        Uniwersytet Łódzki,

·        Uniwersytet Lubelski,

·        Politechnika Gdańska,

·        Politechnika Rzeszowska,

·        Uniwersytet Jagieloński,

·        Uniwersytet Wrocławski,

Kontynuacja organizacji praktyk : dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, moderowania, administracji i zarzadzania, administrowanie stronami internetowymi, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

Rozpoczęcie gruntownej przebudowy portalu e-magnes.pl.

Młodzież uczestnicząca w programach magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty

Kontynuacja prac  na  Portalu „Głos Wschodu”. Portal powstaje z inicjatywy coraz większej grupy studentów ze wschodu studiujących na polskich uczelniach.

Portal „Głos Wschodu” jest  źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. „Głos Wschodu” to nazwa najnowszego projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ” Głos Młodych” oraz towarzyszący mu portal internetowy www.gloswschodu.pl , który w chwili obecnej jest ciągle rozbudowywany.

Opis projektu znajduje się już na stronie internetowej https://gloswschodu.pl/content/o-projekcie

Kontynuacja nawiązanej współpracy z Fundacja Pro Publico Bono -RP.

Zamysł stworzenia i jego realizacja Sprawiedliwi Wśród Ukraińców.

Fundatorem odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców jest Fundacja Pro Publico Bono -RP z siedzibą w Poznaniu – oraz właściciel „ Gotowych Spółek” oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” .

Celem ufundowania powyższego odznaczenia jest uhonorowanie Ukraińców, którzy nieśli pomoc Polakom, narażając przy tym swoje życie.

W skład odznaczenia wchodzi dyplom honorowy, medal , statuetka.

Projekt jest w istotny sposób wspierany organizacyjnie przez Fundacje na Rzecz Promocji i Rozwoju ‘Głos Młodych”.

W ramach współpracy z Fundacja Pro Publico Bono -RP powstał zamysł stworzenie portalu obywatelskiego pod roboczą nazwą tvpinfonet.

Kontynuacja organizacji praktyk : dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, moderowania, administracji i zarzadzania, administrowanie stronami internetowymi, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

Otwieramy stronę na różne poglądy, na różne sposoby myślenia. Może w nim zaistnieć każdy, niezależnie od swych poglądów, jeśli tylko będzie szanował prawo innych do własnych poglądów. I jeśli będzie gotowy uczestniczyć w wymianie myśli.

Celem stworzenia portalu jest:

  • Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów
  • Wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji
  • Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych
  • Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
  • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak:  mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminacje
  • Wspieranie rozwoju nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięć innowacyjnych poprzez kojarzenie partnerów  nauka – firma – nauka.

Celem naszym jest także obiektywne poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze  europejskim i pozaeuropejskim.

Szczególną uwagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.

Ogromna rzesza Polaków, w tym młodych Polaków, niezależnie od swych problemów i różnych poglądów, chce żyć po prostu w fajnym kraju, marzy o lepszej Polsce i o lepszym życiu.

Portal popiera, realizuje i upowszechnia wszelkie inicjatywy kulturalne, edukacyjne oraz społeczne. Propagujemy przedsiębiorczość i działania wspomagające rozwój gospodarczy. Inicjujemy i wspieramy programy rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.

Kontynuacja organizacji praktyk : dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, moderowania, administracji i zarzadzania, administrowanie stronami internetowymi, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania. Zdobycie doświadczenia będącego przepustka do przyszłej kariery i osiągniecia zaplanowanych celów.

Realizując praktyki uczelniane uwzględniamy programy edukacyjne poszczególnych uczelni zawarte w regulaminach praktyk. Wystawiamy stosowne dokumenty . Najlepsi otrzymują referencje i rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnieć i umiejętności.

Fundacja przyjmuje i stosuje zasady równego traktowania. Prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość bądź wyznania religijne.

 

Brak możliwości komentowania.