Tłumacz – Praktyki

Tłumacz - Praktyki

Tłumacz zajmuje się przekładem wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy wykorzystując znajomość co najmniej dwóch języków. Na tym stanowisku konieczna jest perfekcyjna znajomość języka obcego, jak i ojczystego, zasad gramatyki, ortografii i tzw. ,,lekkie pióro’’.

Obowiązki:
znajdowanie ciekawych artykułów i publikacji zagranicznych do tłumaczenia;

pisemne tłumaczenie różnych tekstów znajdujących się na zagranicznych serwisach
internetowych takich jak: Business Insider, The New York Times, CNN, Le Figaro, Die Welt
itp., serwisach naukowych, portalach specjalistycznych, blogach i innych przy zachowaniu
jak największej zgodności pomiędzy tekstem źródłowym a tłumaczeniem, nie tylko pod
względem merytorycznym, ale także językowym i stylistycznym.

Wymagania:

1. Zróżnicowana tematyka tekstów
Tematyka tłumaczonych materiałów musi być różna i to tłumacz samodzielne ją dobiera, jeżeli uzna, że zaciekawi ona czytelnika. Ważne jest, aby tłumaczone teksty nie były monotematyczne.

2. Podanie źródła i danych autora i tłumacza
Pod każdym przetłumaczonym artykułem praktykant praktyk uczelnianych / pozauczelnianych podaje źródło i autora oraz imię i nazwisko osoby tłumaczącej.

3. Redakcja tekstu
Każdy artykuł jest sprawdzany przez redakcje, a błędy są poprawiane.

4. Publikacja tekstu
Poprawione teksty są zamieszczane na portale, z którymi współpracuje Fundacja:
http://www.e-magnes.pl/, http://www.plportal.pl/ oraz https://gloswschodu.pl/.

5. Wymiar praktyk
Minimalny wymiar praktyk wynosi 160 godzin i swoim zakresem obejmuje 50 artykułów. Możliwa jest realizacja praktyk o niższym wymiarze godzinowym, lecz liczba artykułów do przetłumaczenia pozostaje taka sama (50 artykułów).

 

Formalności (praktyki uczelniane):
• obowiązek zapoznania się i przesłania Fundacji Regulaminu Praktyk, Programu Praktyk i wszystkich niezbędnych dokumentów z Uczelni, której jest się studentem;
• obowiązek prowadzenia Dziennika Praktyk, w którym należy udokumentować wszystkie przetłumaczone artykuły. Dziennik Praktyk musi zostać udostępniony do wglądu i zatwierdzenia Fundacji, a następnie przekazany Uczelni;
• na podstawie zatwierdzonego Dziennika Praktyk praktykant otrzymuje referencje bądź rekomendacje.

Formalności (praktyki pozauczelniane):
• obowiązek prowadzenia Dziennika Praktyk, w którym należy udokumentować wszystkie
przetłumaczone artykuły. Dziennik Praktyk musi zostać udostępniony do wglądu i zatwierdzenia
Fundacji;
• na podstawie zatwierdzonego Dziennika Praktyk praktykant otrzymuje referencje bądź
rekomendacje.

Brak możliwości komentowania.