Stosunki Międzynarodowe – Praktyki

Stosunki Międzynarodowe - Praktyki

Zrób praktyki z zakresu stosunków międzynarodowych w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu stosunków międzynarodowych swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy planowania i kontroli)

• zapoznanie się zasadami przepływu informacji i dokumentacji w ramach organizacji

• zdobycie wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, związanych z bezpieczeństwem, ekologicznych, kulturalnych) działających w środowisku międzynarodowym

• zdobycie wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

• zapoznanie się z zasadami i formami współpracy zagranicznej organizacji lub ich działalności na rzecz propagowania i rozwoju działań transgranicznych

• poznanie podstawowych metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne działające w środowisku międzynarodowym oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

• zdobycie wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

• zdobycie wiedzy o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych działających w środowisku międzynarodowym oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

• poznanie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji i jej uwarunkowań międzynarodowych

• interpretowanie zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w obszarze stosunków międzynarodowych

• analizowanie i interpretacja statystyk z różnych dziedzin stosunków międzynarodowych

• prognozowanie procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w dziedzinie stosunków międzynarodowych

• interpretowanie norm i reguł (prawnych, zawodowych, moralnych) w celu rozwiązania konkretnego problemu z dziedziny stosunków międzynarodowych

• przygotowywanie opracowań, prezentacji, analiz dotyczących zjawisk i organizacji międzynarodowych

• przygotowywanie planów współpracy organizacji z instytucjami międzynarodowymi lub obcokrajowcami

• kontakt telefoniczny i e-mailowy z interesariuszami i organizacjami działającymi na arenie międzynarodowej

• wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu stosunków międzynarodowych

Wymagania:

• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h

• status studenta (preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz pokrewne) – przy praktykach

uczelnianych

• znajomość pakietu MS Office

• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej

• zaangażowanie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań

• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy

• wysoka kultura osobista

• gotowość do nauki nowych rzeczy

• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych

Brak możliwości komentowania.