Redaktor – Praktyki

Redaktor - Praktyki

Redaktor to osoba dokonująca redakcji tekstu (książki, artykułów w czasopismach, encyklopediach i na stronach WWW, jak również w programach radiowych i telewizyjnych). Często ma znaczny wpływ na ostateczną postać publikacji – a czasami decyduje też o tym, czy daną publikację odrzucić, czy przyjąć do druku. Najważniejszą pozycję wśród redaktorów zajmuje redaktor naczelny, podejmujący strategiczne decyzje w sprawach danego pisma.

Obowiązki:

• zapoznanie się ze strukturą organizacyjną redakcji;

• poznanie zasad pracy działów redakcyjnych;

• rozpoznanie zadań i funkcji, jakie w strukturze redakcyjnej pełni sekretariat redakcji i redaktor (redaktorzy) prowadzący.

• poznanie zasad obiegu materiału redakcyjnego (tekstów, zdjęć i innych materiałów ilustracyjnych);

• poznanie zasad składu, stosowania wyróżnień w tekście, a także uczestniczenie (obserwacja) w procesie łamania kolumn;

• poznanie „poetyki” tytułów nagłówkowych stosowanych w redakcji, a także zasady stosowania nadtytułów, podtytułów i śródtytułów;

• dokumentowanie tematów, pisanie tekstów informacyjnych z zachowaniem odpowiedniej konstrukcji tekstów informacyjnych (podział na lid i body).

• zgłaszanie do wykonania bądź przyjmowanie do wykonania tematu sondy ulicznej;

• poznanie ogólnych zasad redagowania tekstu informacyjnego i/lub wszelkich działań komunikacyjnych właściwych dla typu działalności prowadzonej w miejscu odbywania praktyki (np. w przypadku redakcji prasowej lub nowych mediów – programu telewizyjnego i radiowego oraz komponowania zawartości gazety lub programu);

• obserwowanie wszystkich etapów pracy nad kształtowaniem komunikatu;

• samodzielne przygotowanie materiału informacyjnego lub projektu kampanii komunikacyjnej – odpowiednio do miejsca realizowania praktyk.

Najważniejsze narzędzia wykorzystywane podczas praktyk:

• Monday.com

• Smartsheet

• Basecamp

• Trello

Brak możliwości komentowania.