Human Resources – Praktyki

Specjalista ds. HR - Praktyki

Specjalista ds. HR zajmuje się planowaniem ścieżki kariery pracowników firmy, organizowaniem szkoleń, mających rozszerzyć ich kompetencje, a także pozyskiwaniem nowych pracowników.

Obowiązki:

poznanie zakresu działania, strategii, wyników ekonomicznych, pozycji rynkowej, mikro- i makro-otoczenia, głównych interesariuszy;

• poznanie struktury majątkowej i organizacyjnej, obiegu dokumentacji, sposobu działania jednostek wewnętrznych i zależnych, prac wykonywanych przez pracowników w poszczególnych działać;

• poznanie systemu zarządzania, zasad przepływu informacji, sposobów podejmowania decyzji i kontroli;

• obserwacja oraz uczestniczenie w bieżącej działalności operacyjnej jednostki;

• zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych działów jednostki, w tym zadaniami funkcjonalnymi przez nie realizowanymi, ze szczególnym uwzględnieniem działu HR;

• doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z wybranym przez studenta kierunkiem studiów i specjalnością w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym elementami planowania, doboru kadr, procesów adaptacyjnych, motywowania, rozwoju, kontroli i oceny pracowniczej.

• zapoznanie z procedurą przygotowania dokumentacji, systemu ewidencji danych oraz jej wykorzystania w procesach decyzyjnych;

• realizowanie elementarnych zadań związanych z procesem zarządzania (np. analiza danych wtórnych, przygotowanie pism itp.);

• realizacja zadań wynikających z administracji kadrowej oraz ustalaniem optymalnego poziomu zatrudnienia.

• poznanie przepisów Prawa Pracy, Prawa Ubezpieczeń Społecznych, Prawa Podatkowego, związanych z zatrudnieniem pracowników

Najważniejsze narzędzia wykorzystywane podczas praktyk:

• CV Timeline lub Workable

• HireVue / Zoom/ Skype

• Devskiller

• BambooHR

• Worksmile (Fitqbe)

• Asana

• Evernote

• Appint.ly

• eRecruiter

Brak możliwości komentowania.