Najnowszy projekt „Głos Wschodu”


Portal „Głos Wschodu”

Portal „Głos Wschodu” jest źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich.

Będzie  dostarczyć informację o najświeższych wydarzeniach w danych państwach z zakresu polityki, biznesu, turystyce, studiach, nauce i technice, kulturze i sporcie;

Polityka, Gospodarka, Społeczeństwo – Naszym zadaniem jest umożliwienie Wam czynnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ideą tego przedsięwzięcia jest działanie w interesie młodego pokolenia, mówienie głośno o jego potrzebach i problemach.

Celem portalu jest;

I. Wolności obywatelskie w państwie prawa

• wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji  państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;

• poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;

• wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;

• uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.

II. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji

• zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji

demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży,

edukacja obywatelska;

• wsparcie liderów transformacji systemowej.

III. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

• wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji

lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;

• wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

Portal Głos wschodu – biznes.

Portal Głos Wschodu biznes- stworzyliśmy z myślą o dynamicznie rozwijających się firmach z krajów postsowieckich oraz zachodnich , które chcą zaistnieć ze swoimi produktami bądź usługami na rynkach wzajemnych. Naszą grupą docelową są  przedsiębiorcy.

Od samego początku naszą misją będzie dostarczanie ważnych i praktycznych informacji, pomocnych w rozwijaniu działalności eksportowej, dotyczących nie tylko specyfiki prowadzenia biznesu na poszczególnych rynkach zagranicznych, ale też w sposób szeroki poruszających tematykę budowania skutecznych strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Nasz portal w przyszłości – to jedno z największych kompendiów wiedzy na temat szeroko pojętego zarządzania firmą, HR, marketingu, logistyki i handlu zagranicznego w  Internecie.

„Głos Wschodu” PROJEKT- Finansowany przez Józefa Protasewicza

Celem stworzenia projektu o nazwie Głos Wschodu to
1.Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów

2.Wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji

3.Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych

4.Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.

5.Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i  środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak:  mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminacje

6. Stworzenie międzynarodowego  forum  baz – konferencji sympozjów naukowych, szkoleń, stypendiów, konkursów ,firm poszukujących ośrodka badawczo-naukowego, studiów.

7. Wspieranie rozwoju  nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięć innowacyjnych poprzez kojarzenie partnerów  nauka –firma -nauka.

Projekt ten będzie realizowany poprzez działanie strony internetowej oraz poprzez :

1.Działalność kulturalną:
a) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów
teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji.

2.Działalność edukacyjną:
a) upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach poszczególnych państw

b) promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz
upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym,
regionalnym i międzynarodowym;

c) organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę
doświadczeń międzykulturowych, w szczególności na obszarach

d) zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;

e) promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom
występującym w obszarze praw człowieka;

f) działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i
promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

3.Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

4 .Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji oraz projektem „Głos Wschodu”

5. Projekt „Głos Wschodu „ realizuje się na wielu płaszczyznach tematycznych i tak;

W ramach projektów tematycznych wspierane są działania mające na celu:

angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska

sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska

zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji –Zwalczanie dyskryminacji

zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego –Wykluczenia społeczne

kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży – Dzieci i młodzież

Projekty te służyć mają wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań sprzyjających podniesieniu jakości działania sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”.

Działamy na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w krajach  wschodu i Rosji, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Wschodniej. Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w następujących obszarach tematycznych: → inicjatywy w zakresie edukacji → rozwój społeczności lokalnych

Masze działania dodatkowe to;
Prowadzić będziemy również szkolenia skierowane do kadry zarządzającej wyższego szczebla oraz członków zespołów odpowiedzialnych za realizację sprzedaży i promocję produktów bądź usług firmy w kraju i za granicą, poruszające najważniejsze i aktualne aspekty w handlu na rynkach zagranicznych oraz prezentujące nowe pomysły na rozwój i optymalizację tych działań.

Będziemy starać się o stworzenie zespołu organizującego rynki dla firm polskich w krajach postradzieckich

Oferować będziemy:

– wybór odpowiedniego rynku eksportowego dla młodych firm z zachodu – wschodu ,

– wybór odpowiedniego partnera inwestycyjnego,

– znalezienie odpowiednich partnerów dla działań eksportowych/importowych

– dostosowanie produktu/usługi do wprowadzenia na wybrany rynek,

– organizację spotkań bezpośrednich z wiarygodnymi partnerami,

Jak również:

– pomoc w opracowaniu oferty inwestycyjnej,

– akcje promocyjno- przygotowawcze na bazie e-marketingu,

– działania bezpośrednie na bazie powierzonych materiałów,

– analiza podjętych działań oraz typowanie potencjalnych partnerów,

– przy współpracy z różnego rodzaju organizacjami – pomoc w uzyskaniu odpowiednich certyfikatów na wybranym rynku,

– wsparcie logistyczne i prawne oraz organizacja reklam w lokalnych mediach,

– inne działania typu wybór odpowiednich targów, wystaw etc.  wg.  ustaleń.

Poszukiwanie odpowiednich partnerów handlowych spełniających wszystkie warunki podane przez zainteresowane firmy- podmioty gospodarcze.

Sprawdzenie pod względem rzetelności przyszłych partnerów handlowych.

W zadaniu tym korzystać będziemy  z usług wyspecjalizowanych wywiadowni gospodarczych posiadających rozległe doświadczenie na tym polu

Usługi doradcze w zakresie badania rynku i pozyskiwania nowych partnerów handlowych

Nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami firm zagranicznych i polskich podmiotów gospodarczych

Przy współpracy z różnego rodzaju organizacjami będziemy organizatorami misji gospodarczych oraz spotkań biznesowych w kraju i za granicą

 Oferujemy:

– wybór odpowiedniego rynku eksportowego ,

– wybór odpowiedniego partnera inwestycyjnego,

– znalezienie odpowiednich partnerów dla działań eksportowych/importowych

– dostosowanie twojego produktu/usługi do wprowadzenia na wybrany rynek,

– organizację spotkań bezpośrednich z wiarygodnymi partnerami,

Użytkownicy naszego portalu „Głos Wschodu” biznes to: 

– kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla
– przedsiębiorstwa eksportowe i importowe
– przedsiębiorcy, decydenci i managerowie
–  kierownicy firm zagranicznych
– studenci kierunków związanych z ekonomią i zarządzaniem

ZADANIA I PRZEDMIOT działania portalu i projektu o nazwie „Głos Wschodu” i podmiotów zależnych

§1

 1. Naszym zadaniem jest działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych wschód-zachód, a w szczególności:
 2. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych wschód – zachód;
 3. popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego w kraju i za granica
 4. Pomoc w koordynowaniu relacji  z państwowymi organami władz, delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
 5. wydawanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, istniejących zwyczajach, dotyczących działalności gospodarczej oraz uczestnictwo, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych;
 6. dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby
 8. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej;

§2

 1. W celu realizacji swoich zadań  stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w danym kraju ;
 2. poszukuje wśród organizacji i przedsiębiorstw partnerów do bezpośredniej współpracy handlowej, inwestycyjnej, finansowej oraz innej i współdziała w rozwoju kontaktów pomiędzy nimi;
 3. Przekazuje  niezbędną informację o rozwoju ekonomiki, w tym o przedsiębiorstwach, targach i wystawach, potencjalnych partnerach biznesowych, przepisach prawnych i innych sprawach;
 4. organizuje, dla zainteresowanych organizacji, prace grup ekspertów, dotyczące analiz ekonomicznych, marketingowych i innych;
 5. organizuje na zamówienie  zainteresowanych organizacji przedsięwzięcia informacyjno-reklamowe w Polsce  a w razie potrzeby także w innych krajach;
 6. organizuje w Polsce i za granicą konferencje, seminaria, szkolenia, sympozja, spotkania kierownictw gospodarczych, we własnym zakresie i we współpracy z innymi podmiotami;
 7. organizuje zwiedzanie wystaw, targów i innych przedsięwzięć reklamowo – informacyjnych,
 8. organizuje wymianę specjalistów;
 9. organizuje własne targi i wystawy oraz inne przedsięwzięcia promocyjne i reklamowo-informacyjne;
 10. wydaje okresowe i inne publikacje związane z działalnością  fundacji i portalu internetowego głos wschodu ;
 11. udziela konsultacji na tematy ekonomiczne, walutowo-finansowe i inne, związane z działalnością gospodarczą;
 12. wspomaga  zainteresowane podmioty gospodarcze polskie i zagraniczne przy dokonywaniu rejestracji, certyfikacji, uzyskiwaniu patentów, praw ze znaków towarowych, itp.;
 13. podejmuje inną działalność, która jest niezbędna dla realizacji zadań fundacji
 14. podejmuje inne działania, mające na celu realizację zadań fundacji określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

Brak możliwości komentowania.