Marketing Polityczny – Praktyki

Marketing Polityczny - Praktyki

Zrób praktyki z zakresu marketingu politycznego w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu marketingu politycznego swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura
organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy
planowania i kontroli)
• zapoznanie się zasadami przepływu informacji i dokumentacji w ramach organizacji
• zdobycie wiedzy o podstawowych technikach promocji na arenie międzynarodowej
• nabycie umiejętności analizowania procesów komunikowania na arenie międzynarodowej
• zdobycie wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych, ekonomicznych, związanych z bezpieczeństwem, ekologicznych,
kulturalnych) działających w środowisku międzynarodowym
• zdobycie wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
• zapoznanie się z zasadami i formami współpracy zagranicznej organizacji lub ich działalności
na rzecz propagowania i rozwoju działań transgranicznych.
• poznanie podstawowych metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych,
pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne działające w środowisku
międzynarodowym oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
• zdobycie wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych)
organizujących struktury i instytucje społeczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych i
rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach
działania
• zdobycie wiedzy o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych działających w
środowisku międzynarodowym oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
• poznanie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji i jej uwarunkowań
międzynarodowych
• tworzenie ofert współpracy z instytucjami z kraju i za granicy
• kreowanie wizerunku Fundacji na arenie krajowej i międzynarodowej przy wykorzystaniu
social mediów
• wykorzystanie narzędzi do promocji działań Fundacji w Polsce, jak i za granicą przy
wykorzystaniu social mediów
• współudział w organizacji projektów międzynarodowych Fundacji
• współtworzenie strategii komunikacji oraz rozwoju Fundacji na arenie międzynarodowej
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami krajowymi i międzynarodowymi
• współtworzenie programów współpracy międzynarodowej Fundacji
• rekrutowanie pracowników i praktykantów do prowadzonych programów współpracy
międzynarodowej
• kontakt telefoniczny i e-mailowy z potencjalnymi klientami, sponsorami, beneficjentami oraz
partnerami organizacji, w tym partnerami z III sektora zarówno z kraju jak i za granicy
• wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu marketingu politycznego

Wymagania:
• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h
• status studenta (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe oraz pokrewne) –
przy praktykach uczelnianych
• znajomość pakietu MS Office
• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej
• zaangażowanie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy
• wysoka kultura osobista
• gotowość do nauki nowych rzeczy
• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu marketingu politycznego

Brak możliwości komentowania