Majątek fundacji

 • Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego;
  2. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
  3. darowizn, spadki, spadków, zapisów i innego nieodpłatnego przysporzenia;
  4. dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych;
  5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
  6. odsetek i depozytów bankowych oraz z majątku ruchomego i nieruchomego;
  7. działalności gospodarczej;
  8. innych działań prawnie dopuszczalnych.
 • Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 • Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 • Z dochodów Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
 • Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Fundator, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

Brak możliwości komentowania.