Cele i zasady działania

 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
  • Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.
  • Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.
  photo1
  • Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, koncerty i inne.
  • Organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
  • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  • Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.
  • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
  • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
  • Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
  photo1
  • Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.
  • Organizację i prowadzenie zajęć terapeutycznych, arteterapii, warsztatów artystycznych.
  • Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.
  • Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.
  • Organizowanie wystaw, wernisaży, przedstawień i projektów artystycznych i Polsce i na świecie.
  • Edukację dzieci i młodzieży w zakresie sztuki współczesnej i innych obszarów kultury.
  • Fundowanie stypendiów dla młodych artystów i kuratorów dla dzieci szczególnie uzdolnionych, dla osób z biednych rodzin o wybitnych osiągnięciach w nauce.
  • Działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury.
  • Prowadzenie portalu internetowego z informacjami o naszych projektach i realizacjach, edukacji w Polsce i na świecie.
  • Prowadzenie serwisu internetowego umożliwiającego dzieciom niewidomym i słabowidzącym darmowy dostęp do lektur szkolnych i pomocy naukowych w wersji audio.
  photo1photo2photo3photo4
  • Prowadzenie serwisu internetowego służącego prezentacji i promocji twórczości młodych twórców.
  • Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.
  • Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji wybranych projektów.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

photo1

W swojej działalności Fundacja jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych; nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.

Brak możliwości komentowania